Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Op deze pagina geven we, wellicht een beetje kort door de bocht, maar dan is het beter te behappen, onze visie en ons doel.
Het initiatief Hoeksche Waards Behoud (HWB) is augustus 2020 opgestart om de zogenaamde 'energietransitie' op het lokaal niveau van de Hoeksche Waard kritische te volgen.

Klimaatakkoord

De Regionale Energie Strategie (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSW) zijn een gevolg en uitwerking van het klimaatakkoord.
Het doel uit het klimaatakkoord is 49% minder broeikasgas-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en in 2050 een afname met 95%.

Kijk voor de effecten van dit beleid in zijn algemeenheid, voor het grootkapitaal en de burger op deze pagina.
Dit zijn de klimaatkosten van de afgelopen jaren.

Een en ander betekent dat de overheid aan 30 RES-regio's een opdracht heeft gegeven om een eerste aanzet te gveven om deze doelen te bereiken, zowel qua elektriciteitsverbruik en opwekking als ook voor de warmte.
Dat laatste is een nog grotere opgave, maar die is nu nog niet zo zichtbaar. 2021 wordt hierin een cruciaal jaar, voor wat betreft de plannen van de gemeente Hoeksche Waard. Denk aan aardgasvrij maken van wijken! 

Nederland in werelds en Europees perspectief:


  bevolingsdichtheid oppervlakte inwonertal
Wereldniveau Nederland is nummer 27 / van 237 landen 
(met 421 inwoners per m2  (*1)
staat op nummer 133
41.543 km2 (*2)
nummer 66
ruim 17 miljoen mensen (*3).
Europees gezien Nederland is nummer 5  / van 44 landen
qua bevolkingsdichtheid na b.v. Monaco, Malta en San Marino  .
Nederland is nummer 30    Nederland staat op nummer 10  

Conclusie we zijn een klein, dichtbevokt, nog steeds in bevolkingsaantal groeiend land en we kennen geen substantiele duurzame energiebron als waterkracht en geothermie.
Er zijn diverse landen die hiermee wel in een groot percentage van de energiebehoefte kunnen voorzien (*4).
In Europa zijn IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden koplopers (*5). Deze bron is helaas ook niet onomstreden, gezien de bedreiging van de visstand (*6)

Met in het achterhoofd dat we al een dichtbevolkt land zijn en ruimte schaars is, is het halen van zogenaamde klimaatneutrale doelen voor Nederland haast onhaalbaar zonder ons land te verwoesten.
Andere landen met natuurlijke hulpbronnen en groter oppervlakte zijn hiertoe meer in staat. De gestelde doelen zijn utopisch, onhaalbaar en onbetaalbaar op korte termijn. Geld kun je maar 1 keer uitgeven, of klimaatzaken en niet aan onderwijs, politie, openbare voorzieningen, sociaal vangnet etc.

Het is goed om na te denken over de energievoorziening op lange termijn en duurzame (niet of weinig vervuildende) opwekking is belangrijk.

De inzet van HWB in lijn met het Democractisch Energie Initiatief (DEI) is als volgt:


  1. Er moet vooral gelet worden op energiedichtheid, de opbrengst per m2, gezien de schaarste aan ruimte in Nederland.
  2. HWB wil inzetten op woningisolatie, dit levert namelijk voor lange tijd structureel voordeel op.
  3. Geen gedwongen afsluiten van het hoorwaardige gasnet en voorlopig gebruik bijven maken van gas als relatief schone bron, later elektrificeren.
  4. Intensief onderzoek naar alternatieve energiebronnen in de komende decennia.
  5. Stopzetten van wind-en zonneparken, gezien de lage energiedichtheid en weggegooid subsidiegeld (dat dit na zoveel jaar nog nodig is zegt genoeg!), maar met name ook door de vernietiging van ons landschap en onze gezondheid. Deze energiebron is is aanbodgestuurd en er is geen opslagmogelijkheid, zodat er op een zon-en windloze dag een volledige backup zal moeten zijn.
  6. Over biomassa kunnen we kort zijn, een onbegrijpelijke 'oplossing' en absoluut niet klimaatneutraal, zo snel mogelijk stoppen.
  7. Bevorder de zelfvoorzienendheid van burgers door zon op dak (waarbij onderzoek naar de mogelijkheid van betaalbare accu's gepromoot moet worden). Ook zon op bedrijfsdak is een goede bijdrage.
  8. Stopzetten van subsidie op elektrische auto's en zet in op een grootschalig openbaar vervoernet, met betere verbindingen tussen regio's.
  9. De oplossing voor lange(re) termijn is kernenergie. HET voordeel is energiedichtheid en bij grootschalige toepassing kan er op termijn een overgang plaats vinden naar meer elektrificering van de maatschappij. Zorg dat er geld vrij komt voor onderzoek op korte termijn. Gebruik het geld wat nu voor SDE subsidie wordt gebruikt. Speciaal punt van aandacht is de veiligheid van de reactoren.
  10. Onderzoek of er bij klimaatdoelen ook meer energie uit landen met natuurlijke hulpbronnen kan worden gekocht.

Er is meer tijd (nodig) om doelen te halen.

Waarom miljarden uitgeven aan een daling van de temperatuur van 0,0007 graden in 2050. Het lijkt wel een slechte grap. 7/10.000 (zeven, tienduizendste) graad lagere temperatuur, laat het even indalen.
Stop met onhaalbare doelen in 2030 en ga terug naar de tekentafel, even een stapje terug voor herpositionering en terug naar het gezonde verstand.

Gemeente Hoeksche Waard krijgt van de hogere echelons een opdracht, maar mag zich niet verschuilen achter een opdracht. De politiek kan zich uitspreken en andere richtingen aangeven voor een oplossing en zo de burgers in de Hoeksche Waard behoeden voor een catastrofaal beleid van wind-en zonneparken en overhaast van het gas af gaan en daarvoor minder goede en duurdere oplossingen opleggen.

Denk mee, doe mee!

Hoeksche Waards Behoud zal de gemeente Hoeksche waard waar mogelijk bevragen en adviseren.
Als we iets willen bereiken dan zal het in gezamelijkheid moeten zijn. Onze vraag is: help ons, door mee te denken, vergaderingen en bijeenkomsten mee te bezoeken, mails te sturen naar de raadsleden etc. etc.
Alleen als jullie ook je stem laten horen kunnen we iets bereiken. Meld je aan om mee te doen.

Onze routekaart 2050:


SEB Routekaart

1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid
2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_oppervlakte
3) https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_inwonertal
4) https://www.hetkanwel.nl/2013/01/07/45-landen-lukt-het-wel-meer-dan-60-procent-groene-stroom-productie/
5) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29
6) https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/europese-rivieren-waterkracht

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter