Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 6 minuten)

Een duurzame toekomst


Duurzaamheid staat de komende jaren hoog op de politieke agenda. De SGP Hoeksche Waard heeft een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord voor ogen. Duurzaam omgaan met de natuurlijke bronnen die de mens ter beschikking heeft. Energiebronnen, voedsel en grondstoffen zijn niet oneindig voorhanden. Daarom is het noodzakelijk dat we milieuvriendelijk gebruikmaken van de natuurlijke bronnen. De SGP staat voor goed rentmeesterschap als Bijbels grondbeginsel. God, onze Schepper geeft ons verschillende energiebronnen. Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers om hiermee verantwoord om te gaan. De mens is geen bezitter maar beheerder van het milieu.

De in 2016 door de vijf gemeenten vastgestelde energievisie blijft daarom het uitgangspunt om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. De vastgesteld energievisie heeft als uitgangspunt drie belangrijke pijlers waarop ook de SGP de komende jaren wil inzetten.
› Energie besparen
› Energie duurzaam opwekken
Duurzame mobiliteit

Aan de energievisie is het uitvoeringprogramma gekoppeld waarin verschillende doelen zijn gesteld, waarbij de rekenkamercommissie heeft aangegeven dat de gemeente voortvarend aan slag moet gaan met het uitvoeringsprogramma. Dit is alleen te bereiken door gezamenlijk daadkrachtig te werken aan de doelstelling 2040 energieneutraal.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en een kaderstellende rol bij het realiseren van de energietransitie. In de Hoeksche Waard bestaat de Bresaccommodaties B.V (overheids-B.V. van de gemeente Binnenmaas). Deze organisatie beheert op dit moment met name voor Binnenmaas het gemeentelijk vastgoed. Om de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen voortvarend ter hand te nemen is het zeer gewenst dat al het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed bij de Bresaccommodaties wordt ondergebracht. Wat de SGP betreft geeft de gemeente Bresaccommodaties de ruimte om snel werk te maken van energieneutrale gemeentelijke gebouwen.

De SGP vindt het van groot belang om de voortgang van de energietransitie steeds te monitoren en te delen met de inwoners. Waar komen we vandaan? Wat zijn de effecten van de verschillende duurzaamheidsmaatregelen? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Goede monitoring, de energievisie en het uitvoeringsprogramma, zijn belangrijk om in 2040 energieneutraal te zijn.

Energie besparen

Belangrijk is om het energiegebruik te verminderen en verspilling te voorkomen. Isoleren en zonnepanelen zijn maatregelen die de te gebruiken energie groener maken.
Om te besparen moet de bouw van energetisch duurzame gebouwen zoals de NOM-woningen (nul op de meter woningen) voorwaarde van het gemeentelijk beleid zijn. Hetzelfde geldt voor verbouw van bestaande panden. Stimuleren kan onder andere door de leges voor (ver)bouw te verlagen.
Verduurzamen van woningen en gebouwen levert in de meeste gevallen ook financieel voordeel voor de eigenaren op.
Om bestaande woningen van kwetsbare huishoudens energetisch te verduurzamen dient de energie lening worden ingevoerd waarop, naast bestaande subsidieregelingen, een beroep kan worden gedaan.

Energie duurzaam opwekken

Om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn, moeten er keuzes worden gemaakt. Het is overigens geen óf-óf-situatie, maar een én-én-verhaal. Zowel zonne-energie, windenergie, biomassa, afvalscheiding als circulaire economie moeten bijdragen om de energiedoelstellingen te halen.
De SGP staat een terughoudend beleid voor om goede landbouwgrond op te offeren voor zonnegaarden.

Daarom dient als eerste gekeken te worden naar het plaatsen van zonnepanelen op daken. De rijksoverheid heeft aangekondigd dat in 2024 asbest van de daken verwijderd moet zijn. De gemeente moet daarom actief zijn om gelijktijdig het plaatsen van zonnepanelen op de daken te stimuleren onder het motto “Asbest eraf en Zonnepanelen erop”.
Ook dient verder onderzoek te worden gedaan naar duurzame energie uit bodem een water.

Klimaatadaptatie

Hoewel we er vast op vertrouwen dat het verbond dat de Heere God over het evenwicht in de natuur met Noach sloot onwankelbaar is, moeten we ook constateren dat de ongebreidelde inbreuk op de natuur zijn weerslag heeft op ons klimaat. Lange perioden van droogte en extreme neerslag zijn weliswaar van alle tijden, maar het effect op onze leefomgeving blijkt de laatste jaren enorm. Deze ontwikkeling vraagt om actief handelen van overheid en burgers. Preventief beleid van de overheid door het aanleggen van gescheiden rioleringssystemen en door verharde oppervlakte in de openbare ruimte waterdoorlatend te maken zijn noodzakelijk. Anderzijds is het van belang om als gemeenten, samen met waterschappen en andere overheden en verantwoordelijke partijen maatregelen te treffen voor afdoende waterberging op momenten van extreme neerslag en voor voldoende zoetwatervoorraden, ook voor agrarisch gebruik, in tijden van schaarste.

Concreet:
› Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging.
› Er moet een draaiboek zijn voor lange perioden van hitte en droogte.
› Er moet meer groen in gebouwde omgevingen worden bevorderd.
› Agrarische bedrijven worden gestimuleerd om opstallen te verduurzamen, zoals asbest eraf en zonnepanelen erop.

Circulaire economie en afvalscheiding

Om de uitputting van de aarde te voorkomen is de doelstelling van het Rijk om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. De hoeveelheid huishoudelijk afval is sinds 60 jaar verviervoudigd. Dat betekent dat ook de hoeveelheid grondstoffen die daarin zijn verwerkt met dezelfde hoeveelheid is toegenomen. Waar vroeger hergebruik van materialen en producten zoals kleding heel normaal was, heeft nu, door de toegenomen welvaart en de lagere kosten ten gevolge van efficiënte productieprocessen, de keuze voor nieuw veelal de voorkeur. Ook in de voedselketen vindt daardoor enorm veel verspilling plaats. Het tegengaan van de wegwerpmaatschappij wordt daarbij veelal gehinderd doordat de financiële prikkel ontbreekt.
Bewustwording is dan ook essentieel.
Landelijk zal de afvalstoffenbelasting de komende jaren fors worden verhoogd. In het afval zitten grondstoffen die hergebruikt (gerecycled) kunnen worden. Om te voorkomen dat de verhoging ook inwoners zal raken, moet het programma “goed scheiden loont” consequent worden uitgevoerd. Uitgangspunt moet zijn om aanbod en afvoer van restafval te verminderen en betaalbaar te houden. Onder het motto “Samen halen we eruit wat erin zit” dient het scheiden van grondstoffen door de inwoners te worden gestimuleerd.

De lokale overheid heeft daarbij een belangrijke rol in het kader van afvalinzameling. Daarbij is door de Hoeksche Waard de ambitieuze doelstelling van 30 kilo restafval in 2025 per persoon per jaar gesteld (in 2016 was dit 132 kilo). Afvalpreventie, hoogwaardig hergebruik en recycling hebben voor het realiseren daarvan prioriteit.

Duurzame mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp in de Hoeksche waard. De SGP wil inzetten op het bevorderen van duurzame mobiliteit. Het blijkt dat steeds meer mensen gebruikmaken van een elektrische fiets. Daarom moet het aantal laadstations voor elektrisch vervoer worden uitgebreid. Hierin moeten gemeente en ondernemers hand in hand aan de slag gaan. Deze oplaadpunten moeten op centrale plaatsen komen, zoals bij horecagelegenheden en rustpunten. Hierin moet de gemeente een faciliterende en stimulerende houding aannemen

bron: https://hoekschewaard.sgp.nl/standpunten

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter