Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Uit het verkiezingsprogramma:

Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu
In de gemeente Hoeksche Waard willen we een schone leefomgeving - lucht, water, land - waarin we veilig en gezond kunnen leven. Dit gunnen we niet alleen onszelf maar de hele planeet waar we een deel van zijn. De ChristenUnie wil daarom zorgvuldig omgaan met de schepping. Dat betekent: verduurzamen, recyclen en hergebruiken en ruimte geven aan groen.

3.1 Energieneutrale gemeente
Wat de ChristenUnie betreft worden alle nieuwbouwwoningen energieneutraal gebouwd, dus 0 op de meter.
Voor alle informatie en subsidieregelingen rond duurzaam en gasvrij wonen kunnen inwoners terecht bij Energieloket Hoeksche Waard. Dat loket moet alom bekend zijn. Wanneer huizen verbouwd worden, moeten inwoners de kans krijgen om deze ook te verduurzamen.

Daarom wil de ChristenUnie:
 • Dat in 2026 75% van de inwoners bekend is met het energieloket.
 • Een actief klimaat-armoedebeleid, zodat minder draagkrachtigen geholpen worden bij de verduurzaming van hun woningen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van betaalbare isolatie, afspraken rond zonnepanelen, door de verzilverlening, door afspraken met HW Wonen en door andere maatregelen.
 • Dat de duurzaamheidslening en de stimuleringslening (voor mkb, verenigingen en instellingen) actief worden aangeboden.
 • Uitbreiding van publieke laadpalen, het liefst op innovatieve manieren zoals laadpalen in lantaarnpalen.
 • In 2026 minimaal 2 snellaadstations voor personenauto’s in de Hoeksche Waard.

3.2 Innovatieve verduurzaming bedrijven
Binnen en buiten de Hoeksche Waard moeten de milieudoelstellingen in samenwerking met de omgevingsdiensten en provincie Zuid-Holland de CO2-uitstoot sterk minimaliseren. Een minimale milieuvoetafdruk en gebruik van enkel hernieuwbare energiebronnen worden nagestreefd. Dit streven moet optimaal ondersteund worden.

Daarom wil de ChristenUnie dat:
 • De Energieke Regio bekend is bij instellingen, bedrijven en verenigingen.
 • Het energieloket voor bedrijven wordt gepromoot.
 • Experimenten toestaan, op verzoek van inwoners, van plaatsing van een kleine windmolen van ongeveer 15 meter hoog bij boerderijen, naar Gronings voorbeeld. Dit zijn molens met houten wieken en deze zorgen voor een gelijkmatiger energieaanbod wanneer agrariërs al zonnepanelen hebben.
 • Grote parkeerplaatsen met waterdoorlatende verharding worden aangelegd.
 • Nieuwe bedrijven bij vestiging moeten voldoen aan duurzaamheidseisen.
3.3 Duurzame energie
De ChristenUnie Hoeksche Waard staat achter het programmaplan Duurzaamheid. Hierin is geen ruimte voor nieuwe windparken in de Hoeksche Waard.
We zijn vóór uitbreiding van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Zo ontstaan zonnedaken en kleinschalige zonneparken. Dit doen we in goed overleg met agrariërs, met als uitgangspunt dat vruchtbare
landbouwgrond zoveel mogelijk wordt behouden.


Bij aanleg van zonneparken is er altijd sprake van dubbelgebruik. Dit houdt in dat zonneparken naast energieopwekking ook een andere functie hebben, zoals stimulering van biodiversiteit. Ook het overdekken
van grote parkeerplaatsen met zonnepanelen is een  goed voorbeeld hiervan

Daarom wil de ChristenUnie:
 • Zonnedaken boven gemeentelijke parkeerplaatsen.
 • Innovatie door ondernemers op het gebied van waterstof stimuleren.
 • Minimaal 2 waterstoftankstations in de Hoeksche Waard, zodat ook personenauto’s waterstof kunnen tanken in de Hoeksche Waard.
 • Dat omwonenden mee kunnen profiteren van wind- en zonneparken, door meedoen in financiering en/of exploitatie door bijvoorbeeld energiecoöperaties of een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving.
 • Dat bewoners meebeslissen waar zonneparken komen.
 • Kleinschalige energiecoöperaties en buurt accu's om lokale energieopwekking ook lokaal te gebruiken.
3.4 Circulaire samenleving
Grondstoffen raken op en dus zullen we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Producten die we denken niet meer nodig te hebben zullen we moeten gaan zien als nieuwe grondstof. Het stoppen van overconsumptie is het beste. Daarentegen is het verbranden van afval wel het meest slechte. Tussen deze twee uitersten is veel mogelijk. Van recyclen of hergebruik tot het heroverwegen van consumptie.
Dit vraagt een stimulerende en faciliterende inzet van de gemeente. En dit betreft niet alleen de economie, maar ons geheel van de samenleving. Iedereen heeft hierin verantwoordelijkheid.

Daarom wil de ChristenUnie:
 • Dat in 2026 minimaal 50% van de inwoners weet wat circulaire samenleving inhoudt.
 • Gescheiden afvoer van riool- en hemelwater. Het hemelwater wordt hergebruikt.
 • De rest afvalstroom per huishouden terugbrengen tot het minimale.
 • De vestiging van kringloopwinkels stimuleren.
 • Dat groenafval uit de Hoeksche Waard wordt omgezet in bio-energie/bokashi (compost)
Isoleren is de eerste stap in het tegengaan van CO2 uitstoot. De manier van isoleren kan ook zo duurzaam mogelijk worden gedaan. Het gebruik van vlas, wat lokaal geproduceerd wordt, is bij uitstek een goed isolatiemateriaal. Daarnaast wordt het belangrijk om circulair te gaan bouwen. Zo blijven grondstoffen en bewerkte grondstoffen ook voor de toekomst hun waarde houden.

Daarom wil de ChristenUnie:
 • Proefdraaien met lokaal produceren en verwerken tot isolatiemateriaal van vlas.
 • Circulair gaan bouwen bij woningen, in combinatie met lokaal geproduceerde producten zoals hout en vlas.
 • Het verbouwen van vlas als isolatiemateriaal stimuleren.
 • Aanleg van een distributiehub, zodat met elektrische auto’s pakketten door de Hoeksche Waard kunnen
 • worden afgeleverd, opgehaald en intern verspreid.

3.5 Milieu
De Christenunie wil schone lucht, omliggende havengebieden zoals Moerdijk en Rotterdam veroorzaken regelmatig stankklachten. Bij een zuidwestelijke wind zijn wij regelmatig effectgebied. Schadelijke dampen
vanuit het industriegebied Moerdijk veroorzaakt door ontgassen van motortankschepen op het Hollandsch Diep e.o. moeten tot een minimum beperkt of verboden worden. De Christenunie Hoeksche Waard heeft in
2021 een aangenomen motie hierover ingediend en zal zich daarvoor blijven inzetten.

website van CU

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen
.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter