(Leestijd: 3 - 6 minuten)
Onderstaande mail is vandaag verzonden aan Natuurbegraafplaats van Waarde, het college en fractievoorzitters van de gemeente Hoeksche Waard, Hoekschewaards Landschap en ASR.
Er worden 7 vragen gesteld, ze zijn hieronder in rood en met grotere letters aangegeven.


Geachte dame of heer,

Naar aanleiding van de massale kap van bomen in de Buitenzomerlanden/Brugbos te Heinenoord in opdracht van uw organisatie Natuurbegraafplaatsen van Waarde , hebben we diverse vragen.
Deze mail gaat eveneens naar het gemeentebestuur en fractievoorzitters van de Hoeksche Waard en we verwachten dat zij zicht hard zullen maken voor een ruimhartige compensatie van deze massale bomenslachting en zullen aandringen op beantwoording van onze vragen!
Daarnaast wordt deze mail verzonden naar Hoeksche Waards Landschap die deze bomenkap hebben gelegitimeerd door de bomen massaal ziek te verklaren. Voor deze kap zullen zij vast en zeker (gezien hun missie) een uitmuntende documentatie hebben opgesteld om deze kap ook te kunnen rechtvaardigen!
Als laatste gaat deze mail ook naar de grondeigenaar ASR, zodat alle partijen ingelicht zijn en actie kunnen ondernemen.

In onderstaande document wordt het volgende vermeld (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-VG01/t_NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-VG01.html#_8.2_Ruimtelijkeuitvoerbaarheid ):

2.5 Natuurbeheer

Voor de uit te voeren bos-werkzaamheden dient een Checklist Bosbeheer (1) te worden opgesteld met afspraken over de wijze waarop de planning en de uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd op de aanwezigheid van flora- en fauna-elementen die moeten worden gespaard, ontzien en/of beschermd. Deze checklist dient voorzien te zijn van een beoordeling ecologie van de deelgebieden waarin kap van bomen wordt voorzien vanwege de aanleg van paden en dergelijke. Beide documenten dienen uiterlijk een week voor de werkzaamheden aanvangen ter beoordeling te worden gemaild aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid). (2)

Artikel 3.4 Inrichtings-en beheerplan

Open plekken in stakenbos

In de huidige situatie is sprake van een bosbeeld dat overwegend bestaat uit hoog opgeschoten essen met kale stammen en een kleine transparante groene kroon. Overige soorten die pleksgewijs voorkomen zijn witte abeel, populier (met name langs het fietspad), zwarte els, gladde iep, veldesdoorn, vlier, vogelkers en wilg. Door bomen te verwijderen en zodoende de onderlinge afstand tussen bomen te vergroten ontstaat niet alleen meer ruimte voor bomen om uit te groeien in hun natuurlijke vorm, maar ook meer licht en openheid in het bos (3). De open plekken worden pleksgewijs gerealiseerd door goed beheer van het bosgebied. In deze open plekken is ruimte voor natuurbegraven. De openheid biedt ook kansen voor mantel- en zoomvegetatie, hetgeen de biodiversiteit ten goede komt. Hierin kunnen vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren nestelen, schuilen en foerageren. Soorten die tot ontwikkeling kunnen komen zijn: rode kornoelje, eenstijlige meidoorn, aalbes, Gelderse roos en sleedoorn.

We verzoeken u de checklist (1) en beide documenten (2) die naar de omgevingsdienst ZHZ zijn gestuurd toe te zenden.
(3) Hoe verhoudt zich deze zinsnede met de huidige uitkomst, zie onderstaande foto's (foto A)

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-ON01/b_NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-ON01_tb2.pdf


In dit document is de volgende tekst opgenomen:

3.2.4 Ingrepen en effecten

Gedragscode Bosbeheer

Met het dunnen dient dan wel nadrukkelijk rekening te worden gehouden met ontheffingsplichtige natuurwaarden in het kader van de Wnb. Daartoe kan worden gewerkt volgens de Gedragscode Bosbeheer.

Bij traditioneel bosbeheer worden veelal rechte gezonde bomen gespaard en dode bomen en bomen met beschadigingen verwijderd. In het onderhavige geval echter zal enerzijds rekening moeten worden gehouden met gezonde bomen (toekomstbomen) en anderzijds met bomen met holtes die een verhoogde natuurwaarde met zich mee brengen, evenals ophopingen van dood hout. Juist de bomen met holtes zijn belangrijk voor de biodiversiteit en kunnen beschermde soorten herbergen. Indien gewenst zal er zeker ruimte gevonden kunnen worden om tussen de bomen natuurgraven te realiseren. Met de aanleg van paden dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van verstoring zoals van Buizerd of van Steenmarter. Wellicht zal het ook nodig zijn om lokaal wat van de onderbegroeiing, zoals bramen of scheefhangende dode bomen, te verwijderen. Dit wordt beperkt tot het hoog nodige om daarmee niet teveel het natuurlijk gegroeide karakter van het bos aan te tasten.
De ruimte tussen de bomen zal zeker gevonden worden, want er staan geen bomen meer, zie foto A.

https://www.gemeentehw.nl/actueel/start-kappen-en-dunnen-bomen-in-de-buitenzomerlanden/

Vanaf 22 februari start ook initiatiefnemer Natuurbegraafplaatsen van Waarde met enkele werkzaamheden.
Eerst voert de initiatiefnemer een reguliere dunning uit. Een dunning is een selectieve kapping die wordt uitgevoerd om de blijvende bomen meer ruimte te geven.

Ter voorbereiding op deze werkzaamheden inspecteerden Hoekschewaards Landschap en de initiatiefnemer begin februari het gebied. In dit bos staan voornamelijk Essen. Het bleek dat veel bomen ziek zijn. Ze zijn verrot aan de wortelzone en/of lijden aan bastwoekerziekte. Tijdens de inspectie viel ter plekke een boom om. Hierna besloot grondeigenaar a.s.r. het bos uit veiligheidsoverwegingen voorlopig af te sluiten door hekken rondom het bos te plaatsen. Het bos wordt weer vrijgegeven zodra het weer veilig is. (4)

Bij de natuurbegraafplaats komt ook een gebouw waar ceremonies voor de begrafenissen worden gehouden. Ook komt er een opslag voor de gereedschappen. Tot slot wordt er kleinschalige horeca mogelijk gemaakt voor recreanten in het gebied. Om dit mogelijk te maken moeten bomen worden gekapt. Het gaat om ongeveer 500 m² bomen. De initiatiefnemer wil hiervoor in samenwerking met a.s.r. 10.000 m² (1 hectare) aan bomen terugplanten in het nieuwe bos boven Heinenoord. Deze kapwerkzaamheden starten ook op maandag 22 februari aanstaande. (5)
(4) Er wordt gesproken dat er veel bomen ziek waren. Hoe kunt u dit bewijzen met foto's en rapporten (via HWL?). Als dit niet aanwezig is, handelt u in strijd met het vastgestelde bestemmingsplan
(5) Er is heel veel gekapt zie foto A en B voor de oppervlakte. Er wordt gesproken over 1 ha compensatie. Zoals uit foto B blijkt is er 6 ha gekapt, hiervoor zal ons inziens dus minimaal 5 ha extra gecompenseerd moeten worden!

Hoe verhoudt zich de kap t.o.v. het plan zoals vermeld in bovenstaande documenten (zie foto C)?

(6) Er is dus veel meer gekapt, wat is er met dit hout gebeurd?
(7) Ging dit naar de biomassa, wat is de opbrengst van ons hout die ineens zo massaal is verdwenen (a minimaal € 50 per kuub)?

Gezien de ernst van deze zaak en de vragen vanuit de samenleving in de Hoeksche Waard zien we uw antwoord zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hoeksche Waards Behoud

foto A
20210309 3


Foto B
Bomenkap natuurbegraafplaats


Foto C1
overzicht natruurbegraafplaats
Foto C2
legenda natruurbegraafplaats

Kijk voor meer informatie op www.hoekschewaardsbehoud.nl en facebook/twitter @hwbehoud