Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
De governance van het energiebeleid verdient tot nu toe niet de schoonheidsprijs.

2.1 Klimaatberaad

De eerste fase in het energiebeleid was het Klimaatberaad o.l.v. Ed Nijpels. Daar werden de grote bedrijven en de banken uitgenodigd, aangevuld met een aantal door Nijpels geselecteerde partijen, om een Klimaatakkoord te schrijven. De wetenschap zat niet aan tafel. Een burgerbeweging van 33 verenigingen en stichtingen door het hele land, die gezamenlijk onder de naam NederWind wilden aanschuiven, werd de toegang tot de klimaattafel ontzegd (1).
Deze burgerbeweging kwam met een plan om alle windenergie van land naar zee te verplaatsen. Omdat wind op land via de SDE+ regeling zwaar wordt overgesubsidieerd is voor de overheid wind op zee goedkoper. Deze besparing werd in het plan ingezet om nog meer wind op zee mogelijk te maken, zodat 5 procent van de ambitie tot CO2-besparing van de regering GRATIS kon worden behaald (2/3). Dit plan is niet in het Klimaatakkoord opgenomen. Wel zijn plannen opgenomen, die tientallen miljarden kosten, die de burger moet betalen via de energierekening en die grotendeels als subsidie worden uitgekeerd aan de grote bedrijven en de banken, die bij het Klimaatberaad aan tafel zaten. Het Klimaatberaad was dus een club lobbyisten, die zichzelf goed hebben bediend. Het Klimaatakkoord moet dan ook worden gelezen als de uitkomst van een proces, waar de lobby van het grootkapitaal het beleid heeft gedicteerd, en burgerbelangen en wetenschappelijke realiteit niet aan tafel hebben gezeten.

2.2 RES

De tweede fase van het beleid is vormgegeven in de RES. Deze bestuursvorm heeft volgens professor staatsrecht Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) geen wettelijke basis (4).
De RES heeft de doelstellingen en maatregelen van het Klimaatakkoord als doelstelling meegekregen, waardoor er in feite niets meer te besluiten valt voor lagere overheden.
Dit is in strijd met het verdrag van Aarhus en het Europees Handvest Lokale Autonomie.

Volgens de grondwet hebben gemeenten, provincies en waterschappen echter hun eigen verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de burgers, die hen hebben gekozen.
Bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen hebben dus nadrukkelijk de vrijheid om af te wijken van de doelstellingen van de RES, die de regionale vertaling zijn van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Voor de nu voorliggende concept RES is waarschijnlijk niet voldoende draagvlak in de samenleving. Dit zal duidelijk worden als er door de gemeente Hoeksche Waard op het WOB-verzoek is gereageerd.

De RES is een programma is in de zin van het Verdrag van Aarhus. Het feit dat dit programma (nog) geen wettelijke basis heeft en tot stand komt door (vooralsnog) informele, onverplichte samenwerking tussen decentrale overheden, maakt hiervoor geen verschil. Waar het om gaat is dat de betrokken overheden door ‘hun’ RES vast te stellen, zich ook committeren aan de uitvoering ervan. Voor de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden (vaststellen omgevingsvisie, omgevingsplan etc.) zal het RES dan leidend zijn. Daarom dwingt artikel 7 van het Verdrag van Aarhus tot participatie in een vroeg stadium, als alle opties nog openliggen en doeltreffende inspraak mogelijk is..

2.3 Democratisch Energie Initiatief

De governance van de RES is nu eenzijdig, omdat naast de politiek slechts de financieel belanghebbenden bij de maatregelen aan tafel zitten. Daarom stelt Hoeksche Waards behoud voor om plaats te nemen in het voorbereidingstraject, zodat in de aansturing van de RES ook burgerbelangen én wetenschappelijke inzichten meewegen.

1 Aan Klimaattafels zijn miljarden opgestreken, Telegraaf, 20 juni 2019

2 Wind op zee in relatie tot wind op land, NederWind, februari 2018
3 3,1 Megaton GRATIS CO2-reductie door overheveling wind op land naar wind op zee, NederWind, mei 2018
4 Regionale Energie Strategie zonder wettelijke basis, prof. mr. D.J. Elzinga, januari 2019


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter