Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Hoeksche Waards behoud sluit in grote lijnen aan bij het Democratisch Energie Initiatief (DEI), dat in 2018 is ontstaan uit FNV Noord en zet zich als onafhankelijke groep van energiedeskundigen in voor een energietransitie die realistisch en duurzaam is voor het klimaat, milieu, onze gezondheid, leefbaarheid en onze huidige welvaart.

Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) is een burgerbeweging waarin wetenschappers, burgers, die de leefomgeving willen beschermen, en vakbondsleden zijn verenigd. Het DEI staat een energiebeleid voor dat is gebaseerd op wetenschappelijke realiteit en tot stand komt via democratische weg. Het DEI heeft daartoe het Sociaal Energie Beleid ontwikkeld, dat groener is dan het Klimaatakkoord (minder CO2 uitstoot), socialer is dan het Klimaatakkoord (de burgerbelangen worden behartigd i.p.v. de belangen van het grootkapitaal) en dat vorm zal moeten krijgen via een democratisch bottom-up proces en niet volgens het huidige top-down proces.
DEI
De governance van de RES is nu eenzijdig, omdat naast de politiek slechts de financieel belanghebbenden bij de maatregelen aan tafel zitten. Daarom stelt het DEI voor om plaats te nemen in de participatie over de RES en RSW.

DEI zet zich in voor democratische besluitvorming als alternatief voor de lobbycratie zoals die speelt bij het zogenaamde klimaatakkoord.
Bottom-up in plaats van top down. Burgerzeggenschap en lokale autonomie.
De sociale cohesie moet terug in het hart energiebeleid.

Programma van het DEI

De sociale cohesie moet het hart van het energie- en klimaatbeleid vormen.

Uitgangspunten voor een sociaal energiebeleid:

 • Inwoners en werknemers mogen door de energietransitie er niet op achteruitgaan in inkomen en werkgelegenheid;
 • De woon en energielasten mogen niet stijgen, maar moeten omlaag voor de lage en middenkomens;
 • Zonder zeggenschap van werknemers en wijkbewoners geen energietransitie;
 • Klimaatbeleid is een organisch proces van onderop;
 • Stopzetten van de perverse subsidies aan energiekapitalisten; buig deze om naar een nationaal woningisolatie- en werkgelegenheidsplan van de energietransitie;
Maatregelen in volgorde van belangrijkheid volgens het sociaal energiebeleid:

 1. Het isoleren van woningen, mits dat de woonlasten voor de burger niet stijgen. Geen (en zeker niet een gedwongen) afsluiting van het gasnet.
 2. Het toepassen van warmtenetten alléén bij een échte restwarmtebron in de nabijheid van woningen en alléén als de energierekening niet omhoog gaat.
 3. Het stopzetten van en indien nodig vervangen van de huidige elektriciteitsopwekking door biomassa door elektriciteitsopwekking door gas.
 4. Het vervangen van de huidige import van elektriciteit, die voornamelijk door kolen wordt opgewekt, door elektriciteitsopwekking door gas.
 5. Het toepassen van zonne-energie alleen op gebouwen.
 6. Het toepassen van windenergie alléén op (een gedeelte van de zee *1) en alléén zonder directe of indirecte subsidie en alléén als de werkgelegenheid in de visserij wordt behouden *1).
 7. Het stimuleren van het openbaar vervoer.
 8. Het per direct stoppen met het subsidiëren van windenergie, zonneweiden, biomassa, elektrisch vervoer en elektrische verwarming.
 9. Bij het toewijzen van overheidsgelden aan onderzoek en ontwikkeling de nadruk leggen ​op een constantere vorm van leverbare energie b.v. Bleu Energy, thorium-energie en​​​energiebesparing in plaats van windenergie, zonne-energie, boomassa, elektrisch vervoer ​​en elektrische verwarming.
 10. Beslissingsmacht van de burgers en werknemers over de sociale gevolgen van de energie- en klimaatmaatregelen
Voor meer informatie: https://www.deinl.nl/index.html

*1) oorspronkelijke tekst DEI "Het toepassen van windenergie alléén op zee en alléén zonder directe of indirecte subsidie, en alléén als verlies aan werkgelegenheid in de visserij wordt gecompenseerd."


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter