(Leestijd: 3 - 6 minuten)
zonnepark Heinenoord 1 768x278

Gemeente Hoeksche Waard heeft het onzalige idee om een 30 hectare groot zonnepark in Heinenoord te ontwikkelen.
Volgens plan zou dit park jaarlijks 27.550.000 kwh energie opwekken en wordt in samenhang met de windturbines ontwikkeld.

De plannen zijn via 'Nieuwsbrief 2 de Buitenzomerlanden' nu eindelijk ook beland bij de inwoners van Heinenoord en dat maakt veel los in Heinenoord en heeft geresulteerd in een flyer en geplande acties.

Het moment dat je deze Nieuwsbrief in je brievenbus vindt, is waarschijnlijk het moment waarop je voor het eerst hoort dat er een zonnepark in Heinenoord komt.

Hoeksche Waards behoud zegt nee tegen de plannen van gemeente Hoeksche Waard. Waarom geen tijdige participatie!

Daar zijn heel veel redenen voor:

 1. zonnepanelen hebben een lage energiedichtheid (zie energie opbrengst per m2), dat wil zeggen een hoog oppervlaktebeslag en relatief weinig opbrengst
 2. bij zonnepanelen blijven er hoge kosten voor een backup systeem (zon/fossiel) nodig, omdat het toevalstroom is, er is geen constante stroom van energie
 3. bij overstappen op zonne- en windenergie zullen er zonder backup black-outs ontstaan net als in Californië nu al soms het geval is
 4. zonne-energie is toevalstroom en wordt en masse aangeboden (april-augustus 62%) als het het minste nodig is en ontbreekt als deze het meeste nodig is (september-maart 38% - november t/m februari 12%) om de warmtepompen van stroom te gaan voorzien, zie de opbrengst van 12 december 2020, er is geen constante stroom van energie en zie https://www.zelfstroom.nl/opbrengst-zonnepanelen-dit-is-de-beste-maand/
 5. de zogenaamde co2-winst wordt grotendeels geneutraliseerd doorn inpassingsverliezen en extra brandstof die nodig is in het fossiele systeem voor backup en tijdens bouw en afbraak
 6. zonne-energie die over is kan worden opgeslagen in waterstof met een verlies van 66%, niet efficiënt dus
 7. zonneparken bestaan bij de gratie van subsidie
 8. zonneparken spekken de kas van (buitenlandse) elektricteitsbedrijven die miljardensubsidies opstrijken, Banken en private investeerders pakken door: zonne-energie verworden tot spel van het grote geld, in de periode 2011-2019 is er € 8,8 miljard doorgesluisd
 9. de burger betaalt de subsidie via een hogere energierekening door energiebelasting en opslag duurzame energie, in de periode 2011-2019 betaalde een gemiddeld huishouden € 7.365 voor alle vormen van 'duurzame energie
 10. zonnepanelen ontsieren het landschap en hebben een industriële uitstraling, zie hier een voorbeeld van een esthetische ramp
 11. zonnepanelen bevatten niet duurzame materialen en er dreigt een afvalberg van afgedankte zonnepanelen omdat het niet winstgevend is
 12. zonnepanelen dekken de bodem af en maken gebruik van kostbare landbouwgrond
 13. zonnepanelen hebben effect op het leefgebied van mens en dier (insecten, vogels en andere dieren in de voedselketen) en het bodemleven wordt verstoord
 14. zonnepanelen kunnen voor hinderlijk lichteffect zorgen
 15. zonnepanelen verhogen de zogenaamde opwarming van de aarde omdat de grond geen warmte absorbeert
 16. volgens een onderzoek in de Verenigde staten (laatste bladzijde http://www.clca.columbia.edu/13_39th%20IEEE%20PVSC_%20VMF_YY_Heat%20Island%20Effect.pdf) kan een zonnepark de temperatuur verhogen met 1,9 graden Celsius om en bij de panelen
 17. zonneparken hebben effect op woningprijzen, volgens het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Econonomische Zaken en Klimaat uit 2019 (blz. 6 en 32 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-917523.pdf) is ca. 3% binnen 1 km van het zonnepark (en voor turbines van meer dan 150 meter hoog ca. 5% binnen 2 kilometer van de turbines

Zie hieronder de hele geschiedenis van het zonnepark tot en met nu.
Van 2018 tot heden

In de visie 'De Buitenzomerlanden - Opladen aan de Oude Maas' van 8 november 2018 is onderstaande schets opgenomen.

Op bladzijde 18 staat:
Wie is daarvoor nodig?
• ASR als grondeigenaar
• Energie ontwikkelaars
• HWL voor natuurcompensatie
• Gemeente Hoeksche Waard voor vergunningen, ruimtelijke uitgangspunten en afspraken over (natuur)compensatie
• HW Duurzaam

Mist u ook iemand? Ja, de inwoners van Heinenoord.

In december 2018 is de de visie door gemeente Binnenmaas vastgesteld.

Op 23 oktober 2019 stuurt wethouder Piet van Leenen een raadsinformatiebrief 23 oktober 2019 aan het college. Hierin wordt melding gemaakt van overige initiatieven:

Zonnepark Heinenoord.
Begin 2018 zijn er gesprekken gevoerd over het Zonnepark Heinenoord. Op de locatie links van de Heinenoordtunnel heeft de grondeigenaar ASR samen met Eneco het voornemen een zonneweide van 35 ha. aan te leggen. Dit is goed voor de energieopbrengst van 8000 huishoudens. Het zonnepark zal in samenhang met het windpark ontwikkeld worden en gebruik maken van dezelfde netaansluiting. Dit project is als pilot project opgenomen in het gebiedsprogramma Hoeksche Waard en ook door de provincie aangemerkt als experiment in verordening Ruimte. Het zonnepark is ook opgenomen in de visie De Buitenzomerlanden. Gemeente Binnenmaas heeft daarnaast in 2018 een aantal randvoorwaarden aangegeven voor het zonnepark. Eneco onderzoekt op dit moment de haalbaarheid en de randvoorwaarden.

Er is nog geen vraag gesteld aan de burger maar Eneco is in 2019 al bezig met de haalbaarheid en randvoorwaarden.
Dit is een beproefde tactiek van de gemeente. Zet de boel vast in gang en als er straks al vergaande plannen en kosten zijn "kan je niet meer terug" en mag de burger nog ja zeggen met een nietszeggende enquête.

In augustus 2020 wordt in de Nieuwsbrief van Windpark Oude Maas (nr. 26) voor het eerst richting burgers en dan alleen aan degenen die de Nieuwsbrief over een windpark ontvangen over het zonne"weide" gesproken, zonder verdere uitleg.

In oktober 2020 (nieuwsbrief Buitenzomerlanden 1- let op de naamswijziging het gaat meer alleen over de turbines) wordt ineens groots melding gemaakt van een zonnepark in Heinenoord.
Hoeksche Waards behoud heeft na deze nieuwsbrief aan de bel getrokken bij de gemeente, zie deze pagina.
Het antwoord van de projectleider:

Voor het zonnepark Heinenoord is een principe besluit genomen.

Er is door het college van B&W nog geen definitief besluit genomen over de komst van het zonnepark in Heinenoord. Het college heeft een principe besluit genomen om de plannen van het zonnepark door de ontwikkelaar uit te laten werken. Hierbij is participatie van de omgeving een belangrijke voorwaarde. Op dit moment bereiden wij de participatie voor het zonnepark samen met de ontwikkelaar voor. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat communiceren naar de omgeving. Voor het zonnepark moet nog een procedure worden doorlopen.

In Nieuwsbrief Buitenzomerlanden 2 meer informatie. Deze brief is in Heinenoord bezorgd. Dat heeft wat los gemaakt.

Het idee is om 50% van de elektriciteitsproductie van het zonne"park" lokaal beschikbaar te stellen, wat dit ook mag betekenen.
En: meedenken, zie onder meedenken!? wat dat inhoudt!