Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 6 minuten)

Onze opmerkingen in rood

Informatiebrief

Aan: gemeenteraad

Van: college van burgemeester & wethouders

Zaaknummer: Z/20/059624

Documentnummer: DOC-21407421

Portefeuillehouder: Piet van Leenen

Datum: 11 mei 2021

Onderwerp

Ontwikkelingen De Buitenzomerlanden

Kennisnemen van

De actuele stand van zaken van de ontwikkelingen die volgen uit de visie De Buitenzomerlanden. En van het geschetste vervolg voor de periode tot aan de zomer.

Aanleiding

De gemeenteraad van Binnenmaas stelde in 2018 visie ‘De Buitenzomerlanden– Opladen aan de Oude Maas’ vast. Het hoofddoel van de visie is een robuust natuurgebied vanaf Klein Profijt in Oud-Beijerland tot aan Puttershoek.
Met daarin 30 hectare industriële zonnepanelen en 5 giga turbines.....
Met als kernpunt meer ruimte voor (getijden)natuur. Ook beschrijft de visie het windpark Oude Maas en een zonnepark. Er is een directe samenhang tussen alle verschillende onderdelen van de visie. De projecten voor duurzame energie dragen namelijk (financieel) bij aan het hoofddoel van de visie: de verbeteringen aan de natuur. Deze projecten voor duurzame energieopwekking leveren bovendien een bijdrage aan onze doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.
Voor een aantal projecten uit de visie zijn de ruimtelijke procedures inmiddels vrijwel afgerond. Dit geldt bijvoorbeeld voor de natuurbegraafplaats en het windpark. Met name de komst van het windpark leidt nog tot vragen. Voor het zonnepark is de procedure wel gestart, maar nog niet afgerond. Wij hebben dit proces gepauzeerd om samen met de initiatiefnemer steviger invulling te geven aan onze voorwaarde van communicatie en participatie met bewoners.
En de mogelijkheid om hiervan af te zien?

Kernboodschap

Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de actuele stand van zaken en de vervolgstappen tot de zomer.

Visie de Buitenzomerlanden

De Visie Buitenzomerlanden staat op onze website. Naar nu blijkt is deze visie echter bij niet alle bewoners bekend.
Dat klopt, het is nooit echt bekend gemaakt aan de bewoners, daarom is de gemeente nog steeds naar stukken op zoek om te onderbouwen dat dit wel gebeurd is.
De komende weken maken wij een verkorte versie van de visie. Deze wordt huis aan huis bezorgd in Heinenoord. Op die manier zorgen we dat mensen zich goed hebben kunnen informeren over de integrale benadering van het gebied zoals de visie deze voor zich ziet.
Dus participatie met terugwerkende kracht..... En of u er dan ook mee instemt, want we kunnen niet meer terug?

Zonnepark proces

400 deelnemers vulden een enquête van Eneco in over de komst van het zonnepark. Op basis van de uitkomsten bleek er een positieve grondhouding te zijn voor een zonnepark. Vervolgens heeft Eneco de omgevingsvergunning aanvraag ingediend.
Met suggestieve vragen en gemeenplaatsen komt de initiatiefnemer niet weg!

Een later uitgevoerde extra enquête van bewoners uit Heinenoord gaf een ander beeld. Het is niet goed duidelijk wat de reden is van dit grote verschil in uitkomsten tussen de enquête van Eneco en die van de bewoners. Mogelijk komt dit door de manier van vraagstellen in de verschillende enquêtes.
Kom op gemeente, dit slaat nergens op, wat een verklaring!

De gemeente heeft Eneco gevraagd om de aanvraag van de omgevingsvergunning te pauzeren. Eneco heeft per e-mail van 19 maart 2021 positief gereageerd over het ‘loslaten van de termijnen’ die van toepassing zijn op de vergunningaanvraag. In deze e-mail wordt aangegeven dat Eneco – onder voorwaarden

We vragen u o Eneco nederig om te pauzeren. Dan krijg je inderdaad dat er voorwaarden gesteld gaan worden, of zijn er al toezeggingen gedaan?????

– instemt met het loslaten van de termijnen om zo gezamenlijk verder invulling te geven aan het participatieproces. De voorwaarden zijn als volgt:

  • de komende weken maken we samen concrete werkafspraken over het participatieproces;
  • maken van een planning om tot vergunningverlening te komen waarbij het doel is eind 2021 minimaal zicht te hebben of er wel of geen positieve verklaring van geen bedenkingen is om af te wijken van het bestemmingsplan;
  • In het geval het project geen doorgang zal vinden en/of het project blijkt niet rendabel te zijn met de SDE++ subsidie van 2022 wil Eneco in overleg treden over de gemaakte kosten welke Eneco op basis van het gegeven vertrouwen heeft gemaakt.


Ja, het gegeven vertrouwen.... of toezegging? Dreigen met kosten doet het ook altijd wel.

Communicatie zonnepark

In overleg met Eneco is dus besloten de aanvraag te pauzeren. De komende weken werken wij samen een communicatieplan uit. Hierin betrekken wij ook een aantal betrokken partijen en inwoners uit Heinenoord.

Communicatie windpark

De procedure voor het windpark is afgerond. De Raad van State besloot om het bestemmingsplan ongewijzigd in stand te houden. Dit najaar start de bouw van het windpark. Nu al vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.

De gemeente is niet volledig, want:
- er loopt nog een bezwaarschrift m.b.t. het intrekken van de omgevingsvergunningen aan Eneco en Renewable Energy Factory voor het plaatsen van turbines
- er loopt er nog een ecologisch bezwaarschrift bij de Omgevingsdienst Zuid Holland Holland Zuid
- er is nog een bezwaarschrift met een beroep op een arrest van het Europese Hof

Dit alles door stichting Wind van Voren.

De gemeente is erg goed in het bagatelliseren van dit soort bezwaarschriften en dreigt daarbij ook nog eens met hoge legeskosten die niet in rekening mogen worden gebracht volgens de eigen legesregeling van de gemeente. Zal wel iets met afschrikking te maken hebben!

De afgelopen periode waren windparken vrij vaak in de media. Met name de gevolgen van windmolens voor woonomgeving en gezondheid werden belicht. Veel vragen van onze inwoners gaan hierover. Wij maken samen met de GGD een document dat windpark Oude Maas belicht in relatie tot de gegevens rondom gezondheid die op dit moment uit wetenschappelijke onderzoeken bekend zijn. Dit communiceren wij naar verwachting half juni via de nieuwsbrief.

De uitkomst zal zijn: alles valt binnen de normen. Dat antwoord heeft Hoeksche Waards behoud al diverse malen gekregen.

Waarom wil gemeente Hoeksche Waard niet meewerken aan een nulmeting voor laagfrequent geluid? Wat is de reden? Is de gemeente er voor de burgers of voor Eneco en REF?
Bakken met subsidie naar initiatiefnemers en geen geld voor onderzoek die de gezondheid van burgers kan beschermen. Het is verbijsterend.
Wellicht is men bang voor claims als blijkt dat na plaatsing het laagfrequent geluid drastisch is toegenomen. Geluid dat tot tientallen kilometers ver kan doorwerken.

(digitale) bijeenkomsten

Wij verwachten half juni het communicatieproces voor het zonnepark gereed te hebben. Graag informeren wij u eind juni via een separate bijeenkomst over de op dat moment actuele stand van zaken. Nog voor de zomer vindt een bijeenkomst plaats voor bewoners.

Vervolgprocedure

Half juni versturen wij de volgende nieuwsbrief. Deze delen wij ook met de gemeenteraad. Daarnaast informeren wij u eind juni via een bijeenkomst.


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter