Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
enqueteVandaag kwam de analyse van de enquête van het geplande zonne"park" te Heinenoord.

De gesloten (open deur) vragen, zoals biodiversiteit is belangrijk en het zonnepark moet aan het zicht onttrokken worden - wie wil dit niet - scoorden hoog.....
Veel informatie wil men verder niet, 2,8 op een schaal van 5. We zitten ermee opgescheept, laat maar die info.
Men wil wel graag meeprofiteren, maar Eneco (met StukjeZon), de initiatiefnemer is niet erg in trek.
Een lokale coöperatie wil men wel, maar niemand weet wat dit betekent, want daar is geen informatie over!

Open vragen
De enquête vraagt niet of de inwoners van Heinenoord een zonne"park" willen.

Antwoord:
Eind 2018 is door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Binnenmaas een integrale visie voor polder De Buitenzomerlanden vastgesteld voor alle ontwikkelingen, die speelden en spelen, in het gebied. Bij het vaststellen van deze visie zijn ook de ruimtelijke kaders vastgesteld voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied, zoals het zonnepark.
Door het ontwikkelen van het zonnepark hoopt Eneco invulling te mogen geven aan deze visie en vraagt via deze enquête aan de inwoners om mee te denken in het ontwerp.

Dat is het dus, het enige wat nog rest is de hoe je deze ellende nog een beetje netjes neerlegt.

De burgers worden niet betrokken bij de besluitvorming

Antwoord:
Bij het vaststellen van de visie “De Buitenzomerlanden” in 2018 door de voormalige gemeente Binnenmaas hadden de burgers de mogelijkheid om te participeren in de planvorming voor het gebied van de Buitenzomerlanden. In die planvorming stond o.a. een zonnepark op deze locatie.
Met deze enquête geven we de burgers aan de voorkant de mogelijkheid mee te denken over de landschappelijke inpassing van het zonnepark


Het eerste is niet de waarheid, er was geen burger betrokken bij het opmaken van de visie en men is volgens ons nog aan het zoeken in de archieven of er iets te vinden valt over participatie.
Het antwoord zal wellicht hetzelfde zijn als bij het Wob verzoek, wij hebben hiervan geen documenten kunnen vinden.

Waarom is er geen informatieavond georganiseerd?

Antwoord:
In verband met de huidige situatie, door corona, was het helaas niet mogelijk om een fysieke informatieavond te organiseren in Heinenoord.
Een alternatief was geweest om een digitale informatieavond te organiseren, maar in plaats daarvan is er in eerste instantie voor gekozen om zo snel mogelijk meer informatie te verstrekken via video en website.
Op die manier was de informatie beschikbaar en hadden mensen de gelegenheid in eigen tijd de informatie terug te lezen op de website en feedback terug te koppelen via de enquête.


Corona komt eigenlijk wel goed uit qua participatie.
Digitale info-avond slaan we over, dan gelijk maar een enquête.....

Is het zonnepark al een feit?
Bij het vaststellen van de visie De Buitenzomerlanden zijn de ruimtelijke kaders vastgesteld voor het zonnepark,
het zonnepark is echter nog niet vergund. Eneco zal eind januari/begin februari 2021 de vergunning aanvragen bij de gemeente.


Ja het gaat dus door, de vergunning wordt aangevraagd.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf mei 2021 ter inzage en daar kan een zienswijze (zie hieronder) door eenieder op worden ingebracht. Het collega kan dat aanhoren en gewoon zijn plannen verder uitvoeren.
Daarna kan nog bezwaar gemaakt worden.

Wikipedia:

Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp-bouwvergunning, een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-milieuvergunning (ontwerp-beschikking Wet Milieubeheer). Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt. Over het algemeen is hier een periode voor 6 weken voor.

Het bevoegd gezag houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan. Bij een ontwerp-bestemmingsplan is het noodzakelijk om een zienswijze in te dienen om later tegen het besluit in beroep te kunnen gaan.

Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt onontvankelijk verklaard.


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter