Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 5 - 10 minuten)

klimaatakkoord zonne energieInspreeknotitie zonnepark Buitenzomerlanden van 12 januari 2021

Geacht college en geachte raad,

Hoeksche Waards Behoud is in augustus 2020 als klein initiatief opgestart om de inwoners van de Hoeksche Waard te helpen om beter inzicht te krijgen in de complexe materie van de zogenaamde energietransitie. Focus is om inzicht te geven in de onomkeerbare effecten die dit heeft op de inrichting van ons landschap, op onze persoonlijke levenssfeer en financiën van de huishoudens. Dit initiatief is geboren uit bezorgdheid t.a.v. deze effecten.

Het flyeren in Heinenoord en de aandacht via Hoeksche Waards behoud heeft nu een discussie vanuit de inwoners richting de gemeente op gang gebracht.

Mijn naam is Jaap Wols, ik kom uit Heinenoord en deze inspraaknotitie is op persoonlijke titel.

Als zeer bezorgde burger maak ik graag gebruik van het inspreekrecht en wil dit gebruiken m.b.t. de plannen voor een zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel.

In december belandde Nieuwsbrief 2 van de Buitenzomerlanden bij de Heinenoorders in de bus en voor velen was dát de eerste keer dat zij over een zonnepark in hun directe omgeving hoorden.

Allereerst iets over zonne-energie.

Er zijn veel nadelen van zonnepanelen. Ik noem er een paar in vogelvlucht, ze zijn na te lezen op deze website[1]:

 • Zonnepanelen hebben een lage energiedichtheid, vragen veel ruimte voor relatief weinig opbrengst [2].
 • De industriële uitstraling in ons landschap is niet wenselijk.
 • Zonne-energie wordt in Nederland hoofdzakelijk opgewekt in de zomer (62%) en van november t/m februari is de opbrengst slechts 13% [3].
 • Het grootste probleem met wind- en zonne-energie is het feit dat het toevalstroom is. Op een mistige, windstille dag is altijd een 100% back-up nodig [4].
 • Zonnepanelen spekken de kas van de grote hoofdzakelijk buitenlandse energiebedrijven, door enorme subsidiebedragen die zij ontvangen [5], opgebracht door de burger via de energienota (in de periode 2011-2019 al 8,8 miljard), gemiddeld betaalde de huishoudens in deze periode € 7.365 [6]. Dit soort opwek is dus niet rendabel.
 • Daarnaast zijn zonnepanelen een belasting voor het milieu zowel voor mens als dier, maar ook vanwege niet duurzame materialen.
 • Als laatste wil ik de daling van de huizenprijzen met ca. 3% benoemen [7].

Zon op land is onderdeel van de RES en die baart op alle fronten zorgen: gebrek aan informatie aan en participatie van burgers en de grote impact op het landschap in ons mooie Hoeksche Waard.

Daarnaast zijn de kosten voor de burgers groot. Nu al kunnen 650.000 gezinnen (8%) hun energierekening niet of nauwelijks betalen en dit worden er naar schatting 1,5 miljoen in 2030, mede door het van het gas af halen van de huizen en de almaar toenemende belasting voor zogenaamde verduurzaming [8].

Uw beslissingen hebben tot in de verre toekomst grote gevolgen, ook als u niet meer in de raad vertegenwoordigd bent.

Daarnaast zijn er betere alternatieven in de vorm van energiebesparing, alternatieve energie uit bodem en water (mits betaalbaar), beter openbaar vervoer en bovenal kernenergie.

Participatie

Dit zonnepark is een onderdeel van de visie Buitenzomerlanden uit 2018 waar door diverse organisaties een visie is neergelegd, zónder dat daar een inwoner aan te pas kwam.

Op 23 oktober 2019 werd in een raadsbrief melding gemaakt van een initiatief. Toen al was Eneco bezig met het onderzoeken van haalbaarheid. In nieuwsbrief 1 van de Buitenzomerlanden (welke slechts beschikbaar was voor geabonneerden of via de website) stond dat het college al een besluit heeft genomen mee te werken aan de komst van een zonnepark en mag de ontwikkelaar de plannen verder uitwerken en komt de inwoner pas in december in zicht met een zogenaamde participatie via een enquête (wat nu slechts blijkt uit het beantwoorden van zes gesloten vragen en een kans een opmerking te mogen plaatsen).

In de RES wordt niet gesproken over dit park en omdat er alleen pijplijnprojecten zijn opgenomen die ook gerealiseerd gaan worden, geeft dit aan dat het zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel nog niet definitief is [9]. Wél staat er dat dit een aanzienlijke ruimtelijke impact heeft en dat er nadere gesprekken moeten plaatsvinden om te komen tot een gedragen ambitie [10].

Er is echter van 2018 tot half december 2020 geen enkele sprake van participatie van burgers!

Het verdrag van Aarhus bepaalt dat burgers van het eerste moment van het planproces (het voorstadium) reële invloed en zeggenschap moeten krijgen en dat ze van de consequenties van de plannen op de hoogte moeten worden gesteld [11]. Dit is niet gebeurd.

Het gebrek aan participatie is de Heinenoorders in het verkeerde keelgat geschoten. Er hangen heel wat gele flyers voor het raam.

Concluderend:

Een zonnepark is niet de optimale oplossing voor energieopwekking en is een aanslag op de open ruimte waarvan de Heinenoorders graag genieten, gezien de drukte op de dijk gedurende het hele jaar.

Er is behoefte aan een echt gesprek, meer informatie en zeggenschap, vandaar de onderstaande opmerkingen en aandachtspunten waarmee u naar ik hoop snel aan de slag gaat!

 

Dank voor uw aandacht!

Ik heb diverse opmerkingen/aandachtspunten voor het college en gemeenteraad:

 • Waarom wordt niet meer ingezet op zon op dak, hoeveel potentie heeft dit nog in de Hoeksche Waard en waarom is dit park nu nodig? Er wordt nu amper 5% van de daken gebruikt in Nederland [12] en 6,5% op bedrijfsdaken [13].Zet eerst in op deze groeimogelijkheid.
 • Heeft het college ook naar alternatieve locaties gekeken?
 • In de 1e RES is voldoende opwek gerealiseerd en wordt niet over Heinenoord gesproken, waarom dan een zonnepark bij Heinenoord?
 • De grond op de locatie van het zonnepark is licht tot sterk vervuild en moet gesaneerd worden [14], dit zou bij plaatsing van panelen voor langere tijd niet mogelijk zijn!
 • Het verdrag van Aarhus bepaalt dat burgers van het eerste moment van het planproces (het voorstadium) reële invloed en zeggenschap moeten krijgen en dat ze van de consequenties van de plannen op de hoogte moeten worden gesteld. Dit is niet gebeurd.
 • De huidige enquête is absoluut ontoereikend. Plan een bijeenkomst in Heinenoord waarbij inwoners hun mening kunnen geven. Vraag of men het zonnepark wel wil en geef de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen.
 • Burgers hebben nu wel een 2D plaatje kunnen zien, mits ze kijken op de website, maar dat geeft niet de ruimtelijke impact aan. Het verzoek is om een 3D impressie of animatie te maken, zodat duidelijk is hoe het zonnepark er in het echt uit ziet en welk effect dit heeft op het landschap.
 • Hoe gaat het compensatiebos er uitzien, ook hier zou een 3D impressie verduidelijkend zijn.
 • Waarom is al opdracht gegeven aan Eneco om plannen te ontwikkelen, zonder dat er groen licht is en wat gebeurt er met de kosten als dit niet doorgaat?
 • Eneco stukje zon is voor iedere Nederlander, mits klant bij Eneco beschikbaar. Dit is geen meerwaarde van dit zonnepark!
 • Er wordt gevraagd of de inwoners een lokale coöperatie willen, maar er wordt niet uitgelegd wat dit inhoudt.

Afgelopen week verscheen er in de Telegraaf een artikel waarin naar voren komt dat omwonenden amper interesse hebben in deelname aan grootschalige zonneparken [15].

 

Overige:

 • Zijn er naast Eneco nog andere partijen gevraagd om een plan op te maken voor een zonnepark en zo nee waarom niet?
 • Hoeveel subsidie zou Eneco kunnen ontvangen voor dit park?
 • Zijn er in het contract (met Eneco) afspraken gemaakt voor de opruimkosten?
 • Wat is de levensduur van het zonnepark en zou er daarna weer een nieuw zonnepark aangelegd mogen worden?

Voor vragen of overleg kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gebruiken, waarna er ook telefonisch contact kan plaatsvinden.

 

[1] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/97-zonnepark-heinenoord

[2] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/25-nieuws/43-energie-opbrengst-per-m2

[3] https://www.zelfstroom.nl/opbrengst-zonnepanelen-dit-is-de-beste-maand/

[4] https://www.facebook.com/hoekschewaards.behoud.1/posts/191634402627945

[5] https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i23219/banken-en-private-investeerders-pakken-door-zonne-energie-verworden-tot-spel-van-het-grote-geld

[6] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/klimaatakkoord/klimaatakkoord-kosten

[7] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/images/blg-917523.pdf, blz. 6 en 32

[8] https://www.trouw.nl/nieuws/het-aantal-mensen-dat-energierekening-niet-kan-betalen-dreigt-te-verdubbelen~be43f3ae/

[9] Zie https://openpdc.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Voorlopige-concept-RES-Hoekse-Waard.pdf, pagina 20

[10] Zie https://openpdc.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Voorlopige-concept-RES-Hoekse-Waard.pdf, pagina 19

[11] Verdrag van Aarhus in het kort

Het verdrag van Aarhus bepaalt dat om recht te kunnen doen gelden en deze plicht te kunnen vervullen, burgers toegang tot informatie, recht op inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden moeten hebben. In dit verband is erkend dat burgers bijstand nodig kunnen hebben om hun rechten uit te oefenen. Het Verdrag van Aarhus bepaalt ook:

-       reële invloed, zeggenschap van het eerste moment planproces (ook voorstadium) op basis van volledige en volwaardige  informatie aan de burger. Zij moeten van alle consequenties op de hoogte gesteld worden. De informatie moet actueel zijn, nauwkeurig en vergelijkbaar.

-       de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen, indien van toepassing, de levensomstandigheden van de mens, waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken, voor zover zij worden of kunnen worden aangetast door de bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze elementen, door de bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten.

[12] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1860738628/omwonenden-hebben-amper-interesse-in-deelname-aan-grootschalige-zonneparken - In plaats van akkers op te offeren, pleit Rotmans voor het gebruik van 2,5 miljard vierkante meter aan daken, gevels en andere oppervlakten zoals op industrieterreinen, langs wegen en spoorlijnen. „Laat de overheid eerst eens zorgen dat we die oppervlakte gebruiken. Amper vijf procent van de daken wordt nu gebruikt. Niemand wordt er blij van als straks al onze polders vol liggen met zonnepanelen.”

[13] https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19536/93-5-procent-potentieel-geschikte-bedrijfsdaken-heeft-nog-geen-zonnepanelen

[14] https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/10/BIJLAGE_III_Archeologisch_onderzoek_pdf.pdf

blz. 20 Volgens het Bodemloket is het gebied ten westen van de Boonsweg in polder Buitenzomerlanden opgehoogd met baggerspecie (www.bodemloket.nl). Dit zal nog gesaneerd moeten worden volgens het Bodemloket. Ook in de polder Kooimansland is een baggerspeciedepot op het land aanwezig volgens het Bodemloket. Volgens het Bodemloket hebben in het plangebied nog geen saneringen plaatsgevonden die de bodemopbouw hebben aangetast.·Roijendijk (2019) heeft een milieukundig onderzoek uitgevoerd in het plangebied, rondom de bouwlocaties van de windmolens, kraanopstelplaatsen, tijdelijke werklocaties, aan te leggen wegen en gedempte sloten. De boringen zijn dus over de gehele noordrand van het onderhavige plangebied gezet, maar niet gebiedsdekkend ten opzichte van het onderhavige plangebied.In totaal zijn ongeveer 265 boringen gezet. Hieruit blijkt dat de bodem (zowel de bovengrond als de ondergrond) licht tot sterk verontreinigdis, afhankelijk van de locatie.

[15] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1860738628/omwonenden-hebben-amper-interesse-in-deelname-aan-grootschalige-zonneparken


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter