Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
BBBijgaand de brief van Burgerbelangen aan het college met een verzoek tot inlichtingen m.b.t. heiwerkzaamheden van het beoogde windturbinepark Oude Maas.

Aan het college en de burgemeester,


Verzoek om inlichtingen op grond van artikel 169 en 180 Gemeentewet naar aanleiding van de aangekondigde heiwerkzaamheden in het beoogde windturbinepark Oude Maas.


Geacht college, geachte burgemeester,

Op 12 augustus 2021 heeft onze fractie schriftelijke vragen ingediend alsmede het verzoek om inlichtingen aan u gericht naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State over windturbineparken. 

Het verzoek om inlichtingen d.d. 12 augustus 2021 betreft het zo spoedig mogelijk ter beschikking aan de raad stellen van, en deze aan onze fractie toe te zenden. Deze zijn door mijn fractie tot op heden  niet ontvangen. Daarentegen is inmiddels de raad per mail op 16 augustus 2021 door het college op de hoogte gebracht van een persbericht, waarin vermeld wordt dat de heiwerkzaamheden voor Windpark Oude Maas zullen starten op 24 augustus 2021.


Gelet op deze situatie, die op zijn minst juridisch onzeker is voor het college en de burgemeester, ook vanwege het feit dat er nog intrekkingsverzoeken lopen van 1 december 2020, verwondert het onze fractie dat deze heiwerkzaamheden voor Windpark Oude Maas worden aangekondigd. Deze gang van zaken had het college vanwege de maatschappelijke onrust die zulks handelen van het college teweeg brengt en vanwege het zwaarwegende belang van de gemeente eerst door het college aan de raad voorgelegd dienen te worden.

Wij bekritiseren uw handelswijze en willen alle adviezen, achtergronden en overwegingen van deze onverstandige actie weten. 

Wij verzoeken het college en de burgemeester om de aangekondigde heiwerkzaamheden op z’n minst op te schorten en niet te doen uitvoeren op en/of vanaf 24 augustus aanstaande.


Aanvullend verzoek om inlichtingen.

Wij voegen op grond van artikel 169 en 180 Gemeentewet aan ons verzoek om inlichtingen d.d. 12 augustus 2021 het verzoek toe om de juridische en andere adviezen die het college en de burgemeester hebben ingewonnen en/of hebben verkregen in het kader van de voorbereiding van de heiwerkzaamheden uiterlijk vrijdag 20 augustus ter beschikking te stellen aan de raad en deze per omgaande aan onze fractie toe te zenden.


Op grond van artikel 169 lid 1, 2 en 3 Gemeentewet en artikel 180 Gemeentewet is het college en is de burgemeester verplicht om de vanuit de raad verzochte inlichtingen aan ons - zeker gezien het proces en de ontwikkelingen waarop deze betrekking hebben - onverwijld te doen toekomen. Dit staat los van de inhoudelijke beantwoording van onze vragen op grond van art 155 Gemeentewet en het RvO waarvoor het RvO een maximumtermijn van 30 dagen stelt. 

Onze fractie wenst derhalve eveneens de inlichtingen in de vorm van de juridische adviezen waarom verzocht is op 12 augustus 2021 uiterlijk vrijdag 20 augustus 2021 te ontvangen.  

Ten overvloede zij vermeld dat voor de inlichtingenplicht vastgelegd in art 169 en 180 Gemeentewet niet de termijn van 30 dagen geldt. 

Mireille Louwerens-Huys

Namens fractie BurgerBelangen HW


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter